Algemene voorwaarden Your Business Club® B.V.


Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.yourbusinessclub.nl (de Website ) . De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. Your Business Club B.V., KvK-nummer 94025401, Lieftinckstraat 26, 2672 DT Naaldwijk, 085 – 800 00 77.


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt Your Business Club B.V. aangeduid met: "YBC".

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door YBC met een wederpartij zullen worden gesloten, zowel die tot het verrichten van diensten, werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop.

 

1.3 Een wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van YBC afneemt, dan wel met wie YBC een overeenkomst aangaat, of met wie YBC in onderhandeling is over een overeenkomst, inclusief degene aan wie een offerte is uitgebracht. In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij in het vervolg aangeduid als: "Wederpartij".

 

1.4 Een overeenkomst is elke overeenkomst tussen YBC en Wederpartij, evenals elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan Wederpartij diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert aan YBC.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen.

 

1.6 Afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door YBC aan Wederpartij zijn bevestigd. Eventuele overeengekomen afwijkende bepalingen geven Wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige overeenkomsten.

 

1.7 De algemene voorwaarden van Wederpartij worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door YBC.

 

Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen YBC en Wederpartij komen tot stand wanneer Wederpartij een opdracht-, leverings-, partner- en/of samenwerkingsovereenkomst met YBC accepteert.

 

2.2 Wederpartij kan echter geen rechten ontlenen aan een overeenkomst met YBC voordat zij een schriftelijke overeenkomst met YBC heeft ondertekend.

 

2.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van YBC op schadevergoeding wegens het afbreken van onderhandelingen door Wederpartij onverlet.

 

Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Wederpartij zal zich inspannen om de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk uit te voeren, voor zover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.

 

3.2 Onder de overeenkomst wordt verstaan de door Wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van YBC te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, respectievelijk de aan YBC te leveren goederen.

 

3.3 Wederpartij zal, al dan niet op verzoek van YBC, alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.4 Wederpartij staat ervoor in dat alle aan YBC verstrekte gegevens en bescheiden juist, volledig en betrouwbaar zijn, tenzij deze afkomstig zijn van derden.

 

3.5 YBC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.

 

3.6 Wederpartij is verplicht om YBC onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Termijnen voor nakoming

4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, levering van zaken of installatie daarvan zijn niet fataal. Indien Wederpartij niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten levert of installeert, komt zij pas in verzuim nadat YBC haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een termijn van ten minste 14 dagen.

 

Inschakeling van derden

5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door Wederpartij inschakeling van derden noodzakelijk of wenselijk is, is zij gerechtigd om dit te doen zonder voorafgaand overleg met YBC.

 

5.2 YBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.

 

Tarieven

6.1 YBC brengt Wederpartij een tarief/bijdrage in rekening, gebaseerd op een uurloon of een vast bedrag voor de verrichte diensten of geleverde zaken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. YBC behoudt zich echter het recht voor om haar tarieven/bijdragen aan te passen. Naast het overeengekomen tarief/bijdrage komen de kosten die Wederpartij maakt voor de uitvoering van de diensten niet voor vergoeding in aanmerking. Indien de vorderingen binnen een project, opdracht of evenement niet worden betaald door Wederpartij, vervalt het recht van betrokken Wederpartij op een bijdrage van YBC.

 

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van YBC altijd exclusief omzetbelasting (btw).

 

Betaling

7.1 Tenzij anders beschreven, dient betaling door Wederpartij steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen van een tarief/bijdrage door YBC aan Wederpartij vinden pas plaats nadat YBC alle vorderingen binnen de overeenkomst van een project, opdracht of evenement heeft ontvangen. Indien de vorderingen binnen een project, opdracht of evenement niet worden betaald door Wederpartij, vervalt het recht van betrokken Wederpartij op een bijdrage van YBC.

 

7.2 Wederpartij mag verschuldigde factuurbedragen niet verrekenen met vorderingen die zij meent op YBC te hebben, tenzij schriftelijk overeengekomen. Het recht van Wederpartij om de betaling van enig bedrag op te schorten dat zij aan YBC verschuldigd is, is uitgesloten.

 

7.3 Bij niet-tijdige betaling is Wederpartij aan YBC een contractuele rente van 0,75% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftig euro).

 

7.4 Indien Wederpartij, ondanks herhaalde aanmaningen, in gebreke blijft met enige betaling en YBC om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, gelijk aan 15% van de achterstallige bedragen.

 

7.5 Indien Wederpartij na in verzuim te zijn met de betaling van openstaande facturen enige betaling aan YBC verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de contractuele rente en ten slotte op de hoofdsom.

 

7.6 Indien Wederpartij langer dan 2 maanden in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is YBC gerechtigd de samenwerking op te schorten.

 

Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de door Wederpartij verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan YBC kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na de verrichte werkzaamheden, de verzenddatum van de factuur, de stukken of informatie waarover Wederpartij reclameert, of binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.2 Reclames als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

 

8.3 In geval van een terecht ingediende reclame (naar het oordeel van YBC) heeft YBC de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte facturen, kosteloze verbetering of restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

 

Eigendomsvoorbehoud

9.1 YBC behoudt het eigendom van alle geleverde zaken in het kader van een overeenkomst met Wederpartij. Ook blijft YBC rechthebbende met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten die Wederpartij in het kader van enige overeenkomst aan YBC moet overdragen.

 

9.2 Indien Wederpartij in het kader van een overeenkomst met YBC auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan YBC moet overdragen, blijven deze rechten voorbehouden aan YBC.

 

9.3 Wederpartij is verplicht om, indien zij op enig moment tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens YBC, alle zaken en intellectuele eigendommen waarop een eigendomsvoorbehoud van YBC rust, ter beschikking te stellen aan YBC. Wederpartij machtigt YBC hierbij om de bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen van Wederpartij te betreden om zaken en intellectuele eigendommen waarop een eigendomsvoorbehoud van YBC rust weg te halen of te doen weghalen.

 

Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die voortkomen uit de opdracht, zoals octrooirechten, merkenrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, domeinregistraties en portretrechten, komen, tenzij anders overeengekomen, toe aan YBC. Indien voor dergelijke rechten een depot of registratie vereist is, is alleen YBC bevoegd om dit uit te voeren.

 

10.2 Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkenrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, domeinregistraties en portretrechten van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor YBC.

 

10.3 Tenzij anders overeengekomen, heeft YBC te allen tijde het recht om haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen. Wederpartij is niet toegestaan het werk zonder voorafgaande toestemming van YBC openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van YBC.

 

10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft al hetgeen Wederpartij in het kader van de opdracht heeft gecreëerd (zoals ideeën, documenten, modellen, prototypes en ontwerpen) eigendom van YBC, ongeacht of deze aan YBC of aan derden zijn overhandigd.

 

10.5 Op verzoek van YBC verleent Wederpartij aan YBC een pandrecht op alle zaken die Wederpartij in het kader van de overeenkomst in haar bezit heeft en die van belang zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Wederpartij jegens YBC. Dit dient als zekerheid voor alle vorderingen die YBC op Wederpartij heeft, inclusief niet-opeisbare schulden.

 

Aansprakelijkheid/Vrijwaring

11.1 YBC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers en/of toeleveranciers van Wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door YBC voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door YBC voorgeschreven derden, en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid of de aard van de schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van YBC.

 

Opzegging en beëindiging

12.1 YBC heeft het recht om de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft verkregen, of haar onderneming heeft gestaakt. In geval van opzegging door YBC is YBC niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

12.2 Bij opzegging wordt de vordering van YBC op Wederpartij direct opeisbaar. Wederpartij is tevens aansprakelijk voor eventuele schade die YBC heeft geleden, waaronder gederfde omzet gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst.

 

12.3 Indien Wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, wordt de vordering van YBC op Wederpartij direct opeisbaar. YBC heeft tevens het recht om de beëindiging op te schorten zolang de vordering van Wederpartij niet is voldaan.

 

12.4 Indien Wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen zonder overeenkomstige afspraken of indien Wederpartij verlangt dat YBC haar dienstverlening opschort vanwege redenen die niet gerelateerd zijn aan de aard van de prestatie van YBC, is Wederpartij een vergoeding verschuldigd aan YBC. Deze vergoeding kan onder andere bestaan uit gederfde omzet van YBC gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. YBC behoudt zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade. YBC heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring indien:

- Wederpartij twee of meer maanden achterstallig is met de betaling van de verschuldigde bedragen, zelfs na ingebrekestelling;

- Wederpartij Nederland permanent verlaat of naar verwachting binnen enkele maanden zal verlaten;

- Wederpartij is overleden en YBC gegronde redenen heeft om te geloven dat de erfgenamen de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen nakomen;

- Wederpartij goederen van YBC heeft verduisterd of verduurzaamd;

- Wederpartij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan YBC bij het aangaan van de overeenkomst;

- Wederpartij ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen. Wederpartij dient YBC onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als een van deze situaties zich voordoet. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht is Wederpartij, onverminderd het recht van YBC

op volledige schadeloosstelling, een schadevergoeding verschuldigd aan YBC.

 

Deze schadevergoeding omvat:

 -De achterstallige betalingen conform de overeenkomst en eventuele andere openstaande bedragen, inclusief de verschuldigde vertragingsrente en nog niet in rekening gebrachte kosten en uitgaven die YBC ten behoeve van Wederpartij heeft gemaakt.

- Het totaalbedrag van de toekomstige betalingen conform de overeengekomen contractperiode.

- De buitengerechtelijke incassokosten.

- Eventuele werkelijk geleden schade door YBC.

 

Levertijden, verzendmethoden en annulering

13.1 Digitale producten worden direct geleverd.

13.2 Bestellingen van fysieke producten worden binnen 2 werkdagen geleverd.

13.3 YBC hanteert PostNL als verzendmethode.

13.4 Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een consult of dienst is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering 24 uur voor aanvang is de cliënt 50% van het bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.

 

Overmacht

14.1 Elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en redelijkerwijs niet aan YBC kan worden toegerekend, wordt beschouwd als overmacht, onverminderd artikel 6:75 BW.

 

14.2 Indien YBC door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft YBC het recht om de overeenkomst op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

14.3 Indien YBC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

 

Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij de andere partij schriftelijk toestemming heeft gegeven of de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

15.2 Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

15.3 Bij beëindiging van de opdracht dient Wederpartij alle verkregen informatie die betrekking heeft op de opdracht onverwijld aan YBC terug te geven.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten tussen YBC en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zelf, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Gravenhage.

 

Overige bepalingen

17.1 Wederpartij is niet gerechtigd om enig recht uit de overeenkomst met YBC over te dragen aan derden, tenzij dit gebeurt bij overdracht van de gehele onderneming.

 

17.2 YBC is niet aansprakelijk voor annuleringen of wijzigingen van evenementen als gevolg van overheidsmaatregelen.

 

Dit zijn de herziene algemene voorwaarden van Your Business Club B.V. (YBC) die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen YBC en haar Wederpartij. Deze herziene versie is voor het laatst bijgewerkt op 31-05-2024.


Mocht je vragen hebben, neem dan contact op via onze contactpagina.